කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 

ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය 

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව මුල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය
අනු අංකය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති වටිනාකම (රු.)  වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව  කළ වැඩ වටිනාකම (රු.) 
1 Decentralized Budget System 579        121,601,216.11 579           120,711,449.62
2 Grama Shakthi Programme 31          24,031,950.00 25            20,989,653.00
3 Gamperaliya 146          91,055,000.00 146            87,919,892.77
4 Sukhitha Purawara Small Town Development Proposal 75          30,999,317.41 75            28,544,192.96
32          18,616,621.58 32            17,322,678.68
5 Special Projects on Infrastructure Development Programme 30          54,564,375.02 30            48,731,137.90
6 Special Projects on Infrastructure Development Programme - Stage 11 7            3,500,000.00 7              3,370,339.92
7 Rural Economic Promotion Program 26          14,231,118.39 26            13,236,080.70
8 Kithul Development Projects 6            1,563,809.28 6              1,563,659.28
9 Traditional Handicraft Projects 5            1,496,355.00 5              1,487,378.00
10 Rural Play Ground Development and Sports Infrastructure Development Programme 3          14,712,350.00 2            10,366,260.29
6            9,000,116.00 6              8,154,132.86
11 Implementation of Disaster Mitigation projects 8          16,036,257.52 8            13,689,016.10
12 Developing under developed temples, Developing religious centers and reorganizing under developed Dhaham Schools 64          16,725,000.00 64            16,557,107.09
13 Multilateral Nutrition Programe 116            1,379,520.00 105              1,353,960.50
14 Sigharaja Forest integrated development programme 59          78,496,020.00 57            70,128,362.69
15 Wewak/ Kalapuwak /Gamak Fisharies Development Program 2018 1              525,000.00 3              1,532,156.95
0                           -   0                             -  
1            8,191,953.07 0              3,416,853.24
16 Rural Developmant Projects (Infrastructure) 5            9,357,500.00 5              7,954,782.71
17 Sihilal Dehana Program 2            1,718,800.00 7              4,712,391.97
1              450,000.00 1                 438,559.32
18 Rehabilitation of Disaster schools 91        170,266,086.01 85           149,409,014.05
3            7,800,000.00 4            12,511,490.61
19 Rehabilitation of Disaster Roads 32          81,081,478.77 47           110,553,936.81
20 Rehabilitation of islamic religious places 2            2,115,812.00 2              2,053,668.16
21 Establishment of School laboratories 4              798,000.00 4                 614,260.15
22 Kandurata New Villages 49              619,950.00 49                 619,950.00
2            3,340,410.00 2              3,340,410.00
23 12            8,763,849.27 10              7,253,849.27
24 District reorganisation committee project 6            7,586,190.46 6              6,312,888.63
25 සංහිදියා ප්‍රවර්ධනය පිණිස සංවර්ධන සහාය ව්‍යාපෘති 5            2,489,904.42 7              3,944,904.42
26 නෙළුම් මාවත දෙපා ඇළ සංවර්ධනය 3            5,819,763.43 3              4,491,799.00
27 යටගම්පිටිය ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය 1            5,000,000.00 1              3,866,803.25
28 ආපදාව නිසා හානි වු විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරිම 5            2,095,000.00 5              2,095,000.00
Total      1,418     816,028,723.74        1,414       789,248,020.90